Deze internetpagina is gebaseerd op het werk van Hubert J. van Heest, en met zijn instemming gepubliceerd op het internet. In de loop van de tijd zijn er gegevens aan toegevoegd, aangedragen door Sperlingen, Sparlingen en andere belangstellenden. Bij deze mijn dank voor jullie positieve bemoeienissen.
Het is mijn bedoeling deze pagina uit te breiden met foto's, geschiedenissen etc.
Stuur een Email voor opmerkingen en aanvullingen.

Wido Daniël Sparling
Genealogie

van de

Duitse (Gross-Gerau) tak

en

Nederlandse (Ouddorpse) tak

van de

familie

SPERLING

Bijkans vier eeuwen genealogie vanaf de stamvader MATTHEUS SPERLING, die leefde omstreeks 1600 in Ramstadt bij Leipzig, Duitsland.


INHOUD


Ter inleiding

Voorwoord
Geschiedenis van Gross-Gerau
Beschrijving van de Duitse familietak
Beschrijving van de Nederlandse familietak
De afsplitsing van de tak SPARLING
Zie ook:
De Friese tak Sperling


s.s. Berlin
De ramp met de Berlin, 1907
De ondergang van het s.s. Berlin voor de kust van Hoek van Holland.


Stamboom Sperling
Stamboom van de fam. Sperling tot en met generatie VIII (WMF-bestand)
Dit is een zogeheten Windows Meta File, dat — als het goed is — zich in Windows laat bekijken met de standaard meegeleverde Picture and Fax viewer. Druk op de + en - toetsen om te vergroten of te verkleinen, pijltjestoetsen met SHIFT indrukken om te schuiven. N.B.: stamboom is nog niet helemaal bijgewerkt.


Ter inleiding
Het onderzoek naar de wortels van de familie van Heest — den Eerzamen, is mede aanleiding geweest tot het uitwerken en schrijven van deze genealogie. De overgrootmoeder van mijn vrouw was CORNELIA SPERLING, die op 29 juli 1864 huwde met KRIJN VAN WIJK, timmerman te Goedereede. Door een publicatie in het streekblad het Eilanden-Nieuws van Mevrouw H. P. Smits-Sperling te Delft werd ik wederom bepaald hij het geslacht Sperling. Van het één komt het ander; zo is het gekomen en zo is het gegaan. Graag had ik aan deze genealogie een familiewapen toegevoegd. Bij mijn onderzoek heb ik verschillende Sperling-familiewapens aangetroffen; allen afkomstig uit duitse adelboeken. Wanneer echter uit voorouder-onderzoek niet blijkt wie destijds de drager is geweest, mag men zich een dergelijk wapen niet toeeigenen, dat zou pronken zijn met een andermans veren. Mevrouw Smits-Sperling voornoemd wil ik graag bedanken voor het verstrekken van de oorspronkelijke familiegegevens alsmede de afdeling bevolking van de gemeente Goedereede voor de verleende medewerking. Hoewel het geheel met uiterste zorg is samengesteld zal het nooit helemaal kompleet zijn. Er komen nieuwe wereldburgers, er overlijden er, nieuwe huwelijken worden gesloten, kortom het blijft in beweging. Doch het blijft ook interessant te zien wie er in zo’n familieoverzicht voorkomen. Van deze genealogie is één exemplaar gedeponeerd bij het Centraal Bureau voor Genealogie te ‘s-Gravenhage en één bij de afdeling bevolking van de gemeente Goedereede.
Tot slot wens ik U van harte veel genoegen met het doorbladeren van deze familie-samenstelling.

Goedereede, Oktober 1992.
Hubert J. van Heest.Voorwoord
Elk mens voelt een bijzondere binding met zijn voorgeslacht en onwillekeurig komt de vraag op; wie waren mijn voorouders en waar hebben zij gewoond en geleefd. Een vraag die niet zo eenvoudig te beantwoorden is, maar door genealogisch onderzoek via burgerlijke stand-, doop-, trouw-, begraafregisters en andere archiefbestanddelen is het mogelijk meer over het voorgeslacht aan de weet te komen. De oudst bekende stamvader MATTHEUS SPERLING leefde omstreeks 1600 in Ramstadt bij Leipzig, Duitsland. Hij was van beroep: kleermaker. Zijn zoon AMBROSIUS werd circa 1634 in Ramstadt geboren doch vestigde zich later als kuiper-bierbrouwer in de stad Gross-Gerau. Deze stad is gelegen in het Rijn-Maingebied op enige afstand tussen de steden Frankfurt am Main, Darmstadt, Mannheim en Mains. Bij bestudering van het duitse voorgeslacht over het tijdvak 1600 tot en met 1785, dus bijna twee eeuwen, is het opvallend dat practisch die gehele familie Sperling heeft gewoond en geleefd in de stad Gross-Gerau. Naar het waarom kan men slechts raden. De drang daartoe is niet bekend.
Om toch enigszins geïnformeerd te worden over de stad Gross-Gerau, volgt hieronder in het kort de geschiedenis van deze duitse stad.

Geschiedenis Gross-Gerau
Gross-Gerau gaat terug tot een Romeinse nederzetting, hoewel archeologisch onderzoek wijst op het feit, dat prehistorische volkeren hier al woonden. De oorspronkelijke latijnse naam “geraha marca” werd voor het eerst in 910 in een oorkonde genoemd. Afwisselend in bezit van Alemannen en Franken, tot de nederzetting onder de heerschappij van de Graven von Katzenelnbogen voor ‘t eerst tot bloei kwam. De oorzaak daarvan lag destijds al in de buitengewoon gunstige ligging voor (handels)verkeer. Koning Wenzel verleende aan Gross-Gerau in het jaar 1398 vanwege de verdiensten van Katzenelnbogen de stad- en marktprivileges. De gunstige ligging voor (handels)verkeer bood groot voordeel, maar daardoor werd de stad ook bezocht door velen op doorreis en van tijd tot tijd ook kwartier voor verschillende volkeren op oorlogspad. In de dertigjarige oorlog 1618-1648 werd de stad bijna geheel verwoest. De heropbouw duurde meer dan twintig jaar. In 1832 werd de Kreis (regio) Gross-Gerau gevormd en Gross-Gerau werd regionale hoofdstad. Dit gegeven en de spoedig beginnende industrialisering beïnvloedden de ontwikkeling van de stad uiterst positief.
Gross GerauGross-Gerau werd zetel van vele besturen en commissies en de industrie die oorspronkelijk was ingesteld op verwerking van landbouwprodukten, werd al snel vergezeld van andere branches. In de tweede wereldoorlog leed de stad door luchtaanvallen en andere oorlogshandelingen zware schade. Na de oorlog veranderde het uiterlijk van de stad evenals haar totale structuur. Nieuwe takken van industrie vestigden zich, die echter geen negatieve invloed hadden op het milieu. Er ontstonden nieuwe wijken met moderne woningen en ook de oude stadskern werd betrokken bij de hedendaagse stedebouwkundige ontwikkeling. Door samenvoeging van gemeenten en veranderingen in de structuren in de laatste tijd werd het gebied, behorende tot de stad, vergroot. Door het eigen levendige, kulturele stempel in de nieuwe wijken wist de stad ook maatschappelijk succes te boeken. In verschillend opzicht biedt Gross-Gerau een middelpuntfunktie voor het omliggende gebied. De geografische ligging en de verkeerstechnisch gunstige situatie zullen daar voor de toekomst vele mogelijkheden bieden. De gedifferentieerde industriele structuur heeft een gezonde basis voor een goede toekomstontwikkeling.

Beschrijving van de Duitse familietak: Stamvader Mattheus Sperling en diens nakomelingen.

I. MATTHEUS SPERLING.
Burger van Ramstadt bij Leipzig (Duitsland), kleermaker, huwt N.N.
Kinderen:

 1. AMBROSIUS SPERLING, volgt II.
II. AMBROSIUS SPERLING, zoon van I.
Geboren te Ramstadt bij Leipzig circa 1634, calvinist, kuiper, bierbrouwer, burger van Gross-Gerau, overleden te Gross-Gerau op 30 november 1711. Hij huwde te Gross-Gerau op 30 november 1658 ANNA MARGARETHA VOLLHARDT, geboren te Gross-Gerau op 2 september 1642 en overleden aldaar op 18 januari 1723, dochter van Thilmann Vollhardt, zentgraaf en Anna Bender.
Kinderen:
 1. MATTHEUS SPERLING, volgt IIIa.
 2. ANNA CHRISTINA SPERLING, geboren te Koningstätten op 3 november 1661. Zij huwde te Gross-Gerau op 11 oktober 1681 JOHANN PHILIPP KARP.
 3. JOHANN ADAM SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 19 november 1662, overleden aldaar op 17 december 1662.
 4. ANNA MARIA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 27 november 1663. Zij huwde te Gross-Gerau op 5 januari 1682 PETER MONSIEUR.
 5. JOHANN PETER SPERLING, volgt IIIb.
 6. ANNA MARGARETHA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 4 september 1668.
 7. WILHELM SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 6 maart 1670, overleden aldaar op 11 juni 1670.
 8. MARIA KATHARINA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 23 juni 1671. Zij huwde te Gross-Gerau op 3 juli 1695 JOHANN DANIEL VOLTS.
 9. ANNA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 27 januari 1674, overleden aldaar op 2 februari 1674.
 10. KATHARINA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 29 december 1674.
 11. JOHANN PHILIPP SPERLING, volgt IIIc.
 12. JOHANN BALTHASAR SPERLING, volgt IIId.
 13. ADRIAN SPERLING, volgt IIIe.
IIIa. MATTHEUS SPERLING, zoon van II.
Geboren te Koningstätten op 20 mei 1660, bierbrouwer en kuiper, overleden te Gross-Gerau op 23 januari 1723. Hij huwde MARIA URSULA, geboren circa 1668, overleden te Gross-Gerau op 11 oktober 1743.
Kinderen:
 1. ANNA KATHARINA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 24 januari 1686, overleden aldaar op 24 mei 1694.
 2. JOHANN PETRUS SPERLING, volgt IVa.
 3. JOHANN ADAM SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 18 juli 1693.
 4. ANNA BARBARA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 21 juli 1696, overleden aldaar op 18 november 1699.
 5. JOHANN PHILIPP SPERLING, volgt IVb.
 6. EVA MARGARETHA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 20 juni 1702, overleden aldaar op 7 februari 1704.
 7. JOHANN WILHELMUS SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 19 augustus 1704, overleden aldaar op 26 maart 1739. Hij huwde te Gross-Gerau op 6 februari 1731 de weduwe ANNA KATHARINA GERHARD, geboren te Gross-Gerau op 1 november 1694, overleden aldaar op 28 juni 1754.
IIIb. JOHANN PETER SPERLING, zoon van II.
Geboren te Gross-Gerau op 30 mei 1666, boswachter, overleden te Gross-Gerau op 25 februari 1737. Hij huwde te Gross-Gerau op 22 november 1692 MARIA ELISABETH SALOMON, geboren circa 1666, overleden te Gross-Gerau op 16 november 1734.
Kinderen:
 1. JOHANN JACOBUS SPERLING, volgt IVc.
 2. ANNA KATHARINA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 9 september 1696. Zij huwde te Gross-Gerau op 9 april 1720 JOHANN JACOBUS MAUL.
 3. JOHANN PHILIPP SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 17 oktober 1698.
 4. PHILIPP LUDWIG SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 15 september 1700.
 5. JOHANN KONRAD SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 27 september 1704, overleden aldaar op 11 november 1708.
 6. ELISABETH KATHARINA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 1 september 1706.
IIIc. JOHANN PHILIPP SPERLING, zoon van II.
Geboren te Gross-Gerau op 7 december 1677, landbouwer, overleden te Gross-Gerau op 9 september 1747. Hij huwde te Gross-Gerau op 9 november 1706 AGATHA HIRSCH, geboren te Gross-Gerau op 15 februari 1683, overleden aldaar op 20 september 1749.
Kinderen:
 1. ANNA MARGARETHA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 7 december 1707, overleden aldaar op 4 maart 1710.
 2. JOHANN LUDWIG SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 29 mei 1709, overleden aldaar op 21 maart 1722.
 3. JOHANN KONRAD SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 19 juli 1711, overleden aldaar op 18 februari 1722.
 4. MARIA ELISABETH SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 12 maart 1713. Zij huwde te Gross-Gerau op 27 augustus 1748 weduwnaar JOHANN JACOBI.
 5. JOHANNES SPERLING, volgt IVd.
 6. JOHANN JACOBUS SPERLING, volgt IVe.
 7. JOHANN PHILIPP SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 1 januari 1721, overleden aldaar op 14 februari 1722.
 8. PHILIPP LUDWIG SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 20 oktober 1722, overleden aldaar op 21 november 1771.
 9. ELISABETH KATHARINA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 24 juli 1725. Zij huwde te Gross-Gerau op 3 augustus 1751 JOHANN PETER DUFT.
IIId. JOHANN BALTHASAR SPERLING, zoon van II.
Geboren te Gross-Gerau op 12 november 1680, kleermaker, overleden te Gross-Gerau op 23 oktober 1741. Hij huwde te Gross-Gerau op 9 februari 1706 ANNA MARGARETHA SCHÖPF, geboren te Dornberg op 8 september 1683, overleden te Gross-Gerau 16 september 1760, dochter van Bartholomeus Schöpf, schoenmaker, en Dorothea Juncker.
Kinderen:
 1. JOHANNES SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 3 juli 1708, overleden aldaar op 8 september 1709.
 2. ELISABETH CATHARINA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 24 januari 1711. Zij huwde te Gross-Gerau op 25 oktober 1735 JOHANN SEBALD BAUER.
 3. JOHANN PHILIPP SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 12 september 1713, overleden aldaar op 4 maart 1718.
 4. AGATHA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 9 maart 1716, overleden aldaar op 16 maart 1716.
 5. PHILIPP LUDWIG SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 2 april 1717, overleden aldaar op 6 juni 1717.
 6. ANNA MARGARETHA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 14 september 1718, overleden aldaar op 13 augustus 1725.
 7. GEORG DANIEL SPERLING, volgt IVf.
 8. ANNA DOROTHEA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 5 november 1724, overleden aldaar op 5 september 1734.
 9. JOHANN WILHELM SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 28 oktober 1726. overleden aldaar op 16 Juli 1727.
IIIe. ADRIAN SPERLING, zoon van II.
Geboren te Gross-Gerau op 16 oktober 1683, overleden aldaar op 13 januari 1762. Hij huwde te Gross-Gerau op 18 januari 1707 MARIA ELISABETH CÖRNER, geboren te Gross-Gerau op 24 maart 1678, overleden aldaar op 27 augustus 1741.
Kinderen:
 1. MARGARETHA MAGDALENA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 30 oktober 1707.
 2. JOHANN GEORG SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 2 juni 1710. overleden aldaar op 10 december 1727.
 3. ANNA ELISABETH SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 2 april 1712, overleden aldaar op 13 september 1770, ongehuwd.
 4. JOHANN BALTHASAR SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 15 april 1714, overleden aldaar op 28 juli 1714.
 5. ANNA KATHARINA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 4 oktober 1715. Zij huwde te Gross-Gerau op 9 december 1755 JOHANN WILHELMUS HENCKEL (weduwnaar).
 6. JOHANN PETER SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 8 september 1719, overleden aldaar op 11 september 1719.
 7. JOHANNES SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 4 januari 1721, schoenmaker, overleden aldaar op 22 januari 1785.
 8. JOHANN PETER SPERLING, volgt IVg.
IVa. JOHANN PETRUS SPERLING, zoon van IIIa.
Geboren circa 1691, winkelier, overleden te Gross-Gerau op 2 april 1751. Hij huwde te Gross-Gerau op 9 augustus 1712 AGATHA WENT, geboren circa 1691, overleden te Gross-Gerau op 22 maart 1770.
Kinderen:
 1. MARGARETHA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 25 maart 1713, was een ongehuwde moeder, de vader was een soldaat, het kind ANNA MARIA werd geboren te Gross-Gerau op 24 februari 1749 en overleed aldaar op 12 december 1749.
 2. JOHANN PETER SPERLING, volgt Va.
 3. ANNA ELISABETH SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 18 februari 1718. Zij huwde te Gross-Gerau op 5 november 1739 PHILIPP PETER BUTTNER.
 4. HENRICH KILIAN SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 16 mei 1720.
 5. ANNA MARGARETHA SPERLING, geboren circa 1722. Zij huwde te Gross-Gerau op 13 december 1753 JOHANN MARTIN GOS.
IVb. JOHANN PHILIPP SPERLING, zoon van IIIa.
Geboren te Gross-Gerau op 23 januari 1699, kleermaker, overleden te Gross-Gerau op 30 januari 1759. Hij huwde te Gross-Gerau op 9 mei 1724 ANNA MARGARETHA EMMERICH, geboren te Gross-Gerau op 14 augustus 1705, overleden aldaar op 23 juli 1760.
Kinderen:
 1. ANNA KATHARINA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 15 juni 1725. overleden aldaar op 20 september 1734.
 2. OTTILLIE SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 20 oktober 1727. Zij huwde te Gross-Gerau op 13 juni 1758 JOHANN JACOB SCHNEIDER.
 3. JOHANN GOTTLIEB SPERLING, volgt Vb.
 4. JOHANN DANIEL SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 12 mei 1733, overleden aldaar op 27 september 1734.
 5. JOHANN PETER SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 20 december 1735, kleermaker, overleden te Gross-Gerau op 4 november 1800. Hij huwde te Gross-Gerau op 2 december 1760 ANNA MARGARETHA HANMAN, geboren te Gross-Gerau op 29 december 1737, overleden aldaar op 4 september 1807.
 6. JOHANN KONRAD SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 4 augustus 1741, overleden aldaar op 17 augustus 1741.
IVc. JOHANN JACOBUS SPERLING, zoon van IIIb.
Geboren te Gross-Gerau op 3 augustus 1694, overleden aldaar op 21 augustus 1749. Hij huwde te Gross-Gerau op 28 september 1723 ANNA BARBARA, geboren circa 1700, overleden te Gross-Gerau op 3 april 1780.
Kinderen:
 1. JOHANN CASPER SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 30 augustus 1724, overleden aldaar op 20 december 1742.
 2. ANNA ELISABETH SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 14 april 1723, overleden aldaar op 18 mei 1723.
IVd. JOHANNES SPERLING, zoon van IIIc.
Geboren te Gross-Gerau op 3 maart 1715, landbouwer, overleden te Gross-Gerau op 14 november 1786. Hij huwde te Gross-Gerau op 18 februari 1744 ANNA ELISABETH VOLLHARDT, geboren te Gross-Gerau 4 januari 1721, overleden aldaar op 16 juli 1770.
Kinderen:
 1. ELISABETH KATHARINA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 13 december 1744, overleden aldaar op 18 december 1772. Zij huwde te Gross-Gerau op 3 januari 1765 JOHANN PETER BAMBACH *), geboren te Gross-Gerau op 9 september 1738, overleden aldaar op 25 maart 1784.
 2. JOHANNES SPERLING, volgt Vc.
 3. JOHANN PETER SPERLING, volgt Vd.
 4. ANNA ELISABETH SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 17 oktober 1754, overleden aldaar op 30 juni 1755.
 5. ANNA MARGARETHA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 3 september 1756, overleden aldaar op 8 maart 1760.
 6. MARGARETHA ELISABETH SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 7 december 1759. Zij huwde te Gross-Gerau op 5 maart 1799 JOHANN HIRSCH.
*) Hubert van Heest schreef oorspronkelijk BAUMBACH, maar dit is waarschijnlijk onjuist.

IVe. JOHANN JACOBUS SPERLING, zoon van IIIc.
Geboren te Gross-Gerau op 22 december 1718, overleden aldaar op 26 april 1764. Hij huwde te Gross-Gerau op 12 februari 1750 ANNA KATHARINA BECKER.
Kinderen:
 1. ANNA ELISABETH SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 31 oktober 1750. Zij huwde te Gross-Gerau op 4 november 1780 CHRISTIAN STALL.
 2. ELISABETH KATHARINA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 15 september 1752. Zij huwde te Gross-Gerau op 20 april 1784 JOHANN VALENTIN BAMBACH *).
 3. ANNA MARGARETHA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 15 november 1755. Zij huwde te Gross-Gerau op 28 februari 1797 JOHANN NICOLAAS KEUL (weduwnaar).
 4. ANNA KATHARINA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 27 november 1758. Zij huwde te Gross-Gerau op 24 november 1775 JOHANN GEORG MÖHSLE.
 5. JOHANN PHILIPP SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 15 februari 1762. Hij huwde te Gross-Gerau op 18 maart 1769 ANNA ELISABETH VOLLHARDT.
 6. ELISABETH MAGDALENA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 22 december 1764, overleden aldaar op 24 december 1764.
*) Zie opmerking boven bij IVd. Een afstammeling van de BAMBACHT-lijn schreef het volgende: Misschien is deze Bambach dezelfde als JOHANN VALENTIN BAMBACH, geboren 26 juli 1743 te Gross-Gerau, overleden aldaar op 2 april 1791. Hij huwde op 10 november 1772 te Gross-Gerau ANNA MARGARETHA VOLLHARD, geboren 31 oktober 1748 te Gross-Gerau, overleden aldaar op 16 september 1783. Dit kan betekenen dat hij een jaar later is hertrouwd met bovengenoemde ELISABETH KATHARINA SPERLING.

IVf. GEORG DANIEL SPERLING, zoon van IIId.
Geboren te Gross-Gerau op 8 april 1721, kleermaker, overleden te Gross-Gerau op 3 september 1792. Hij huwde ANNA CATHARINA DIEHL, geboren te Gross-Gerau op 24 december 1715, overleden aldaar op 28 juni 1784, dochter van Johann Michiel Diehl en Anna Margaretha Schmidt.
Kinderen:
 1. ANNA MARGARETHA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 12 juni 1746, overleden aldaar op 13 Oktober 1746.
 2. JOHANN BALTHASAR SPERLING, volgt Ve.
 3. JOHANN PETER SPERLING, volgt Vf.
 4. MARIA ELISABETH SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 12 maart 1752, overleden aldaar op 23 februari 1814.
 5. JOHANN MARTIN SPERLING, volgt Vg. vertrekt naar Ouddorp in Nederland.
 6. OTTILIA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 12 november 1756, overleden aldaar op 19 november 1813. Zij huwde te Gross-Gerau op 20 november 1792 JOHANN WILHELM DIEHL, geboren te Gross-Gerau op 11 april 1750, timmerman, overleden te Gross-Gerau op 10 november 1813, zoon van Johann Balthasar Diehl en Agatha Schmitt.
 7. JOHANN PHILIPP SPERLING, volgt Vh.
 8. CATHARINA MARGARETHA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 7 augustus 1761, overleden aldaar op 3 januari 1826. Zij huwde te Gross-Gerau op 6 oktober 1787 JOHANN PHILIPP MISCHLICH, geboren te Gross-Gerau op 29 april 1767, lijnwever, overleden te Gross-Gerau op 4 augustus 1827, zoon van Johann Peter Mischlich en Maria Anna Jungmann.
IVg. JOHANN PETER SPERLING, zoon van IIIe.
Geboren te Gross-Gerau op 20 juli 1724, schoenmaker, overleden te Gross-Gerau op 22 april 1782. Hij huwde te Gross-Gerau op 16 december 1751 AGATHA VOLLHARDT, geboren circa 1728, overleden te Gross-Gerau op 10 november 1795.
Kinderen:
 1. JOHANNES SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 22 oktober 1752, overleden aldaar op 29 oktober 1752.
 2. JOHANN PETER SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 8 januari 1754, overleden aldaar op 7 oktober 1754.
 3. PHILIPP PETER SPERLING, volgt Vi.
 4. REBECCA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 25 februari 1758. Zij huwde te Gross-Gerau op 18 februari 1783 JOHANN MULLER.
 5. ELISABETH SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 18 maart 1765. Zij huwde te Gross-Gerau op 19 november 1784 JOHANN PHILIPP ARNOLD.
 6. JOHANN PHILIPP SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 3 november 1769, overleden aldaar op 6 augustus 1773.
Va. JOHANN PETER SPERLING, zoon van IVa.
Geboren te Gross-Gerau op 6 augustus 1715. Hij huwde ANNA BRIGITTE LIND, geboren te Holshauzen circa 1722, overleden te Gross-Gerau op 13 november 1778.
Kinderen:
 1. JOHANN PETER SPERLING, volgt VIa.
 2. ELISABETH SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 11 december 1751.
 3. JOHAN WILHELM SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 26 maart 1754, overleden aldaar op 13 november 1760.
 4. ANNA BARBARA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 6 oktober 1756, overleden aldaar op 18 mei 1762.
 5. KATHARINA MARGARETHA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 15 mei 1759.
 6. ELISABETH KATHARINA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 14 maart 1762.
Vb. JOHANN GOTTLIEB SPERLING, zoon van IVb.
Geboren te Gross-Gerau op 1 november 1730, kleermaker, overleden te Gross-Gerau op 3 mei 1794. Hij huwde te Gross-Gerau op 4 januari 1759 MARIA ELISABETH SIMON, geboren circa 1736, overleden te Gross-Gerau op 12 september 1788.
Kinderen:
 1. doodgeboren dochter, Gross-Gerau 23 januari 1760.
 2. ANNA MARGARETHA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 24 februari 1761. Zij huwde te Gross-Gerau op 3 april 1781 KONRAD KNUTS.
 3. PHILIPP PETER SPERLING, geboren te Gross-Gerau 4 augustus 1763, overleden aldaar op 26 augustus 1763.
 4. ELISABETH KATHARINA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 29 augustus 1765, overleden aldaar op 19 september 1765.
 5. JOHANN ADAM SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 1 maart 1768.
 6. MARTIN SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 30 november 1769.
 7. doodgeboren zoon, Gross-Gerau 5 september 1776.
 8. doodgeboren zoon, Gross-Gerau 6 september 1776.
Vc. JOHANNES SPERLING, zoon van IVd.
Geboren te Gross-Gerau op 12 mei 1748. Hij huwde te Gross-Gerau op 9 februari 1773 ANNA ELISABETH KLINCK.
Kinderen:
 1. JOHANN ADAM SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 29 december 1773.
 2. MARGARETHA ELISABETH SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 2 februari 1776.
 3. ANNA ELISABETH SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 1 november 1778, overleden aldaar op 20 mei 1783.
Vd. JOHANN PETER SPERLING, zoon van IVd.
Geboren te Gross-Gerau op 11 november 1751, schoenmaker, overleden te Gross-Gerau op 11 mei 1803. Hij huwde te Gross-Gerau op 13 maart 1775 MARIA KATHARINA WENTZEL.
Kinderen:
 1. MARGARETHA MAGDALENA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 15 juni 1775, overleden aldaar op 2 juli 1780.
 2. JOHANN PETER SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 21 januari 1777, overleden aldaar op 23 februari 1783.
 3. MARIA KATHARINA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 5 april 1779.
 4. ELISABETH KATHARINA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 13 februari 1782, overleden aldaar op 30 augustus 1783.
 5. doodgeboren zoon, Gross-Gerau, 23 oktober 1784.
 6. MARGARETHA MAGDALENA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 25 september 1787.
 7. ANNA BARBARA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 27 januari 1791, overleden aldaar op 3 oktober 1792.
Ve. JOHANN BALTHASAR SPERLING, zoon van IVf.
Geboren te Gross-Gerau op 23 februari 1748. Hij huwde te Gross-Gerau op 1 oktober 1779 SUZANNA ELISABETH JACOBI, geboren te Gross-Gerau op 10 december 1749, overleden aldaar op 25 april 1801, dochter van Johannes Jacobi, linnenwever, en Elisabeth Catharina Hirsch.
Kinderen:
 1. JOHANN PHILIPP SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 22 mei 1782.
 2. ANNA ELISABETH SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 1 december 1783, overleden aldaar op 21 januari 1784.
 3. LUDWIG BALTHASAR SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 23 mei 1785.
 4. KATHARINA MARGARETHA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 6 maart 1787, overleden aldaar op 11 april 1789.
 5. ANNA MARGARETHA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 21 juni 1790, overleden aldaar op 25 december 1790.
 6. ANNA ELISABETH SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 31 oktober 1792.
Vf. J0HANN PETER SPERLING, zoon van IVf.
Geboren te Gross-Gerau op 11 september 1749. Hij huwde te Gross-Gerau op 29 oktober 1773 ANNA MARGARETHA SCHERER, geboren te Wallerstädten op 20 augustus 1746, overleden te Gross-Gerau op 4 december 1781, dochter van Johann Conrad Scherer en Elisabeth Catharina Gerhardt.
Kinderen:
 1. JOHANN SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 5 maart 1775, overleden aldaar 12 maart 1775.
 2. JOHANN SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 30 maart 1776. Hij huwde te Gross-Gerau op 29 februari 1804 ANNA MARIA HAHN.
 3. REBECCA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 3 december 1778. Zij huwde te Gross-Gerau LUDWIG HIRSCH.
JOHAN PETER SPERLING huwde te Gross-Gerau op 2 mei 1786 in tweede huwelijk met MARIA ELISABETH SCHAD.
Kinderen tweede huwelijk:
 1. JOHANN PETER SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 8 augustus 1787.
 2. JOHANN WILHELMUS SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 27 februari 1790.
 3. JOHANN PHILIPP SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 11 juli 1792.
 4. JOHANN ADAM SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 7 maart 1795.
 5. PHILIPP PETER SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 25 juli 1798.
Vh. JOHANN PHILIPP SPERLING, zoon van IVf.
Geboren te Gross-Gerau op 30 november 1758, kleermaker, overleden te Gross-Gerau op 14 augustus 1850. Hij huwde op 7 december 1784 ANNA MARGARETHA VEITH, geboren te Dornheim op 23 oktober 1764, overleden te Gross-Gerau op 20 september 1793, dochter van Johann Wendel Veith en Anna Catharina Friederich.
Kinderen:
 1. OTTILIA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 21 februari 1786, overleden aldaar op 21 januari 1791.
 2. JOHANN PHILIPP SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 17 februari 1788.
 3. JOHANN BALTHASAR SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 8 september 1789, overleden aldaar op 13 januari 1791.
JOHANN PHILIPP SPERLING huwde te Gross-Gerau op 8 mei 1794 in tweede huwelijk met ANNA MARGARETHA KEUL.
Kind uit tweede huwelijk:
 1. ANNA BARBARA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 7 juli 1795, overleden aldaar op 12 februari 1796.
Vi. PHILIPP PETER SPERLING, zoon van IVg.
Geboren te Gross-Gerau op 17 augustus 1755. Hij huwde te Gross-Gerau op 18 december 1781 MARGARETHA ELISABETH SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 7 december 1759, dochter van Johannes Sperling, landbouwer, en Anna Elisabeth Vollhardt.
Kinderen:
 1. PHILIPP PETER SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 23 september 1782, overleden aldaar op 29 september 1782.
 2. REBECCA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 6 juni 1784, overleden aldaar op 7 juni 1784.
 3. JOHANNES SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 6 juni 1784, overleden aldaar op 10 juni 1784.
 4. JOHANN PETRUS SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 21 oktober 1785.
 5. GEORG PHILIPP SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 2 februari 1788.
 6. MARGARETHA ELISABETH SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 19 oktober 1790.
 7. ANNA ELISABETH SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 30 december 1792, overleden aldaar op 6 maart 1793.
 8. REBECCA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 29 december 1794.
 9. MARGARETHA JUSTINE SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 27 februari 1798.
 10. ELISABETH MARGARETHA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 17 mei 1805.
VIa. JOHANN PETER SPERLING, zoon van Va.
Geboren te Gross-Gerau op 19 juli 1749. Hij huwde te Gross-Gerau op 22 maart 1774 ANNA KATHARINA WAGNER.
Kinderen:
 1. KATHARINA MARGARETHA SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 19 november 1773, onwettig kind, erkend door Johann Peter Sperling.
 2. SUZANNA ELISABETH SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 3 december 1775, overleden aldaar op 12 december 1775.
 3. ANNA ELISABETH SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 9 mei 1777, overleden aldaar op 20 mei 1783.
 4. JOHANN PHILIP SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 12 maart 1781, overleden aldaar op 17 november 1782.
 5. JOHANN PHILIPP SPERLING, geboren te Gross-Gerau op 20 juli 1785.Beschrijving van de Nederlandse familietak: Johann Martin Sperling (zie onder IVf) en diens nakomelingen.

De stamvader van het Ouddorpse geslacht SPERLING emigreerde vanuit de duitse stad Gross-Gerau naar Ouddorp in Nederland. Hij was in Gross-Gerau geregistreerd onder de naam “JOHANN MARTIN SPERLING” maar werd in Ouddorp ingeschreven met de naam “MARTIJN SPERLING”. Wanneer hij precies in Ouddorp kwam is niet bekend, zijn aanwezigheid wordt echter bevestigd door zijn huwelijk op 16 september 1792. Waarom hij de duitse stad Gross-Gerau verliet om zich hier als schoenmaker te vestigen wordt nergens vermeld. In tegenstelling tot zijn vroegere woonomgeving was het hier een moeilijk te bereiken gebied omgeven door water en slikken. In die tijd kwam de indijking van de Eendrachtspolder tot stand, waardoor Goedereede en Flakkee één eiland werden.
Ouddorp omstreeks 1800De voornaamste bronnen van inkomen waren de Landbouw en Visserij. Van enige industrie was toen nog geen sprake of het moest zijn de bewerking van meekrapwortels. Het woongebied bepaalde dikwijls de beroepskeuze. Het duitse voorgeslacht bestond voor zover bekend meestal uit handwerkslieden zoals: kleermaker, schoenmaker, kuiper, linnenwever en dergelijke. Martijn zijn zoon Martijn werkte in de landbouw maar vier van zijn kleinkinderen n.l. Cornelis, Martijn, Wouter en Daniël kwamen bij de scheepsberging terecht, waaruit successievelijk de vermaarde duikersfamilie zou ontstaan. De prestaties van de bekende duikers worden uitvoerig beschreven door Barend Maaskant in zijn boek “De Koperen Helm”, waar menig Sperling nog graag in snuffelt.
 
 

Vg. JOHANN MARTIN (martijn) SPERLING, zoon van IVf.
Geboren te Gross-Gerau op 24 juni 1754, schoenmaker, overleden te Ouddorp op 4 september 1823. Hij huwde te Ouddorp op 16 september 1792 CORNELIA MUS, geboren te Ouddorp op 9 april 1769, overleden aldaar op 13 juli 1846.
Kinderen:

 1. DANIEL SPERLING, volgt VIb.
 2. GRIETJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 4 februari 1800, overleden aldaar op 4 maart 1887.  Zij huwde te Ouddorp op 18 januari 1821 EEUWIT BROEKMAN, landbouwer, gedoopt te Ouddorp op 26 januari 1794, overleden aldaar op 4 september 1870.
 3. CATHARINA SPERLING, geboren te Goedereede op 7 juli 1804, overleden te Nieuwe-Tonge op 18 april 1872. Zij huwde in eerste echt te Ouddorp op 5 april 1828 CORNELIS GROOTENBOER, bouwman, geboren te Middelharnis op 29 februari 1804, overleden te Nieuwe-Tonge op 8 oktober 1847. Zij huwde in tweede echt te Nieuwe-Tonge op 25 augustus 1848 WILLEM SPEENIS, bouwman, geboren te Sommelsdijk op 11 december 1811, overleden te Nieuwe-Tonge op 14 december 1873.
 4. MARTIJN SPERLING, volgt VIc.
VIb. DANIEL SPERLING, zoon van Vg.
Geboren te Ouddorp op 26 februari 1795, schoenmaker/broodbakker, overleden te Ouddorp op 1 maart 1873. Hij huwde te Ouddorp op 12 mei 1829 CORNELIA ALEMAN, geboren te Ouddorp op 4 september 1809, overleden aldaar op 6 februari 1887.
Kinderen:
 1. MARTEIN SPERLING, volgt VIIa.
 2. TEUNIS SPERLING, geboren te Ouddorp op 2 februari 1831, overleden aldaar op 16 december 1832.
 3. CORNELIS SPERLING, geboren te Ouddorp op 22 oktober 1832, schipper. Hij emigreerde op 2 februari 1852 naar Browstown, Indiana, Noord-Amerika.
 4. TEUNIS SPERLING, geboren te Ouddorp op 11 augustus 1834, overleden aldaar op 9 september 1842.
 5. LIENTJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 28 januari 1836, overleden aldaar op 18 februari 1837.
 6. LIJNTJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 21 juli 1837. Zij huwde te Ouddorp op 29 juli 1859 CORNELIS VAN DER KLOOSTER, geboren te Sint-Annaland in 1833. Zij vestigden zich te Rilland, thans gemeente Reimerswaal.
 7. CORNELIA SPERLING, geboren te Ouddorp op 6 april 1839. overleden aldaar op 24 november 1842.
 8. JAN SPERLING, geboren te Ouddorp op 11 september 1840. Hij huwde te Ouddorp op 26 mei 1865 JACOMIJNTJE HOEK, geboren te Ouddorp op 12 maart 1843. Te Ouddorp werd een dochter geboren namelijk CORNELIA SPERLING op 28 mei 1865. Het gezin emigreerde naar Noord-Amerika op 27 april 1866.
 9. GRIETJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 17 februari 1842, overleden aldaar op 2 februari 1924. Zij huwde te Ouddorp op 31 maart 1864 met LEENDERT MIEROP, geboren te Ouddorp op 12 december 1836, overleden aldaar op 27 maart 1909. Hij was van beroep: bouwknecht.
 10. CORNELIA SPERLING, geboren te Ouddorp op 27 oktober 1843, overleden aldaar op 28 oktober 1843.
 11. CATHARINA SPERLING, geboren te Ouddorp op 6 maart 1845. Zij huwde te Ouddorp op 10 november 1871 AREN HAMEETMAN, geboren te Ouddorp op 30 december 1840, beroep: arbeider. Het gezin emigreerde in 1880 naar Amerika.
 12. TEUNIS SPERLING, volgt VIIb.
 13. EEUWIT SPERLING, geboren te Ouddorp op 30 maart 1849, overleden aldaar op 11 juli 1850.
 14. MOZES SPERLING, geboren te Ouddorp op 21 januari 1848, overleden aldaar op 2 november 1848.
 15. MOZES SPERLING, geboren te Ouddorp op 30 maart 1849, overleden aldaar op 6 december 1849.
VIc. MARTIJN SPERLING, zoon van Vg.
Geboren te Ouddorp op 10 maart 1814, vrachtrijder/bouwknecht, overleden te Ouddorp op 7 augustus 1869. Hij huwde te Ouddorp op 3 mei 1833 ARENDJE DE VOGEL, geboren te Ouddorp op 2 februari 1812, overleden aldaar op 7 november 1886.
Kinderen:
 1. CORNELIA SPERLING, geboren te Ouddorp op 26 december 1833, overleden te Goedereede op 18 augustus 1925. Zij huwt te Ouddorp op 29 juli 1864 KRIJN VAN WIJK, timmerman, geboren te Goedereede op 17 augustus 1833, overleden aldaar op 23 maart 1905.
 2. CORNELIS SPERLING, volgt VIIc.
 3. ELISABETH SPERLING, geboren te Ouddorp op 9 oktober 1836, overleden aldaar op 15 mei 1906. Zij huwt in eerste echt te Ouddorp op 4 april 1862 HERMAN MEIJER, geboren te Ouddorp op 15 februari 1836. In 1864 emigreerde de familie naar Paterson, Noord-Amerika, waar HERMAN MEIJER vermoedelijk is overleden. Zij huwt in tweede echt met JOHANNES VAN DER WEELE.
 4. MARTIJN SPERLING, geboren te Ouddorp op 23 mei 1838, overleden aldaar op 11 juni 1838.
 5. MARTIJN SPERLING, geboren te Ouddorp op 2 juni 1839, overleden aldaar op 2 augustus 1839.
 6. GRIETJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 11 juli 1840. Zij huwde te Ouddorp op 11 februari 1864 LEENDERT WITTE, geboren te Ouddorp op 20 februari 1842. Het gezin vertrekt op 8 maart 1864 naar Cocksdorp (Texel). Op 13 maart 1890 emigreert de familie naar Paterson, Noord-Amerika.
 7. MARTIJN SPERLING, volgt VIId.
 8. ARJAANTJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 11 oktober 1844, overleden aldaar op 14 oktober 1844.
 9. ARJAANTJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 15 september 1845, overleden aldaar op 17 september 1845.
 10. DANIEL SPERLING, volgt VIIe.
 11. AREN SPERLING, geboren te Ouddorp op 9 december 1849, overleden aldaar op 12 april 1877. Hij was van beroep: varensgezel.
 12. WOUTER SPARLING, volgt VIIf.
De afsplitsing van de tak SPARLING
Bij de aangifte door MARTIJN SPERLING van de geboorte van zijn laatste kind, Wouter, noteerde de ambtenaar van de burgerlijke stand, die het ouddorpse dialect blijkbaar niet goed verstond, de naam SPARLING. Deze vergissing kwam pas aan het licht toen later de kleinzoon van Martijn, ook Martijn geheten, werd opgeroepen voor militaire dienst. De fout werd niet meer hersteld en Wouter en zijn nazaten behielden de naam SPARLING.
Geboorteakte Wouter Sperling
Hierboven de geboorteakte van Wouter, door de ambtenaar van de burgerlijke stand abusievelijk SPARLING genaamd. Zijn vader ondertekende echter met de naam SPERLING. Klik voor een uitvergroting.

VIIa. MARTEIN SPERLING, zoon van VIb.
Geboren te Ouddorp op 19 september 1829, overleden aldaar op 17 april 1891, beroep: landbouwer. Hij huwde te Ouddorp op 4 juli 1879 DIMMETJE NUY, geboren te Ouddorp op 27 mei 1842, overleden aldaar op 2 februari 1922.
Kind:
 1. DANIEL SPERLING, geboren te Ouddorp op 22 maart 1882, overleden aldaar op 8 maart 1963. beroep: veldarbeider. Hij huwde te Ouddorp op 14 augustus 1920 KLAARTJE KASTELEIN, geboren te Ouddorp op 27 november 1882, overleden aldaar op 20 juni 1960. Het echtpaar bleef kinderloos.
VIIb. TEUNIS SPERLING, zoon van VIb.
Geboren te Ouddorp op 15 december 1846, overleden aldaar op 27 maart 1920. Hij huwde te Ouddorp op 2 oktober 1879 ADRIANA DIDERICA KOEK, geboren te Ouddorp op 1 november 1850, overleden aldaar op 22 maart 1941.
Kinderen:
 1. CORNELIA ADRIANA SPERLING, geboren te Ouddorp op 5 september 1880, overleden te Rotterdam op 14 maart 1974. Zij huwde te Rotterdam op 10 mei 1911 CORNELIS FREDERIKSEN, beroep: schippersknecht, geboren te Hoedekenskerke op 6 april 1880, overleden te Rotterdam op 18 september 1960.
 2. ADRIANUS SPERLING, geboren te Ouddorp op 30 augustus 1881, overleden aldaar op 24 mei 1947, was ongehuwd.
 3. DAATJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 22 november 1884, overleden aldaar op 4 februari 1939, was ongehuwd.
 4. DIRK SPERLING, volgt VIIIa.
VIIc. CORNELIS SPERLING, zoon van VIc.
Geboren te Ouddorp op 22 november 1834, overleden te Sliedrecht op 9 januari 1896, beroep: schipper/duiker. Hij huwde te Ouddorp op 3 december 1869 JANNETJE DEN OUDEN, geboren te Ouddorp op 4 februari 1848, overleden aldaar op 2 mei 1931. Het gezin emigreerde naar Amerika op 28 maart 1872 en keerde weer terug naar Nederland in september 1873.
Kinderen:
 1. ARENTJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 3 september 1870, overleden aldaar op 22 november 1911. Zij huwde te Ouddorp op 13 juni 1890 CORNELIS GRINWIS, geboren te Ouddorp op 21 mei 1865, overleden aldaar op 20 november 1924, beroep: varensgezel.
 2. MARTIJNTJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 3 september 1871, overleden aldaar op 20 november 1871.
 3. PIETER SPERLING, volgt VIIIb.
 4. MARTIJN SPERLING, volgt VIIIc.
 5. AREN SPERLING, volgt VIIId.
 6. JAN SPERLING, volgt VIIIe.
 7. DANIEL SPERLING, volgt VIIIf.
 8. PIETERTJE ARJAANTJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 18 juli 1885, overleden aldaar op 25 mei 1927. Zij huwde te Ouddorp op 5 augustus 1920 JOHANNES PIKAART, beroep: schipper, geboren te Ouddorp op 20 februari 1883, overleden aldaar op 13 mei 1958. PIKAART hertrouwt op 7 augustus 1930 met KRIENTJE SPERLING (zie onder VIIId.3.), geboren te Ouddorp op 2 juni 1907.
 9. WOUTER SPERLING, volgt VIIIg.
 10. LIJNTJE FRANCIJNTJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 4 november 1890, overleden te Oostvoorne op 23 augustus 1989. Zij huwde te Oostvoorne op 12 maart 1932 JOHANNES VAN DEN BLINK, beroep: tuinder, geboren te Oostvoorne op 5 juli 1852, overleden aldaar op 15 april 1974.
Jannetje Sperling-den Ouden

Jannetje Sperling-den Ouden. Klik voor uitvergroting.

VIId. MARTIJN SPERLING, zoon van VIc.
Geboren te Ouddorp op 16 november 1842, overleden aldaar op 12 januari 1928. Hij huwde te Ouddorp op 2 juli 1869 PIETERTJE BREEN, geboren te Ouddorp op 4 oktober 1847, overleden aldaar op 18 mei 1933.
Kinderen:
 1. SUZANNA SPERLING, geboren te Ouddorp op 1 december 1872, overleden aldaar op 5 oktober 1951. Zij huwde te Ouddorp op 1 juni 1898 PIETER BOELAARS, beroep: metselaar, geboren te Ouddorp op 3 september 1871, overleden te Dirksland op 28 maart 1954.
 2. MARTIJN SPERLING, volgt VIIIh.
 3. POULUS SPERLING, geboren te Ouddorp op 27 februari 1877, overleden te Schiedam op 30 juli 1954, beroep: zetschipper/duiker/uitvoerder. Hij huwde te Ouddorp op 5 oktober 1905 NEELTJE BOSLOPER. Het gezin vertrekt naar Dordrecht op 16 oktober 1905.
 4. AREN SPERLING, geboren te Ouddorp op 13 december 1880, overleden aldaar op 21 juli 1884.
 5. AREN SPERLING, geboren te Ouddorp op 29 september 1884, overleden te Zierikzee op 8 maart 1962, beroep: zetschipper/duiker. Hij huwde te Burgh op 5 augustus 1910 ADRIANA ELISABETH VAN DER KLOOSTER, geboren te Burgh op 30 september 1889. Kind: MARTIJN DIRK SPERLING, geboren te Dordrecht op 27 november 1910, overleden te Dordrecht op 8 januari 1911.
 6. ARENTJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 20 juni 1887, overleden aldaar op 14 mei 1967. Zij huwde te Ouddorp op 9 mei 1906 JACOB HAMEETEMAN, beroep: gemeentesecretaris, geboren te Ouddorp op 8 september 1881, overleden aldaar op 22 november 1953.
 7. JANNETJE ELISABETH SPERLING, geboren te Ouddorp op 21 april 1890, overleden aldaar op 10 januari 1891.
 8. JANNETJE ELISABETH SPERLING, geboren te Ouddorp op 17 november 1892, overleden aldaar op 18 februari 1981. Zij huwde te Ouddorp op ? augustus 1920 PIETER KOMTEBEDDE, geboren te Ouddorp op 6 maart 1883, overleden te Rotterdam op 17 februari 1933.
VIIe. DANIEL SPERLING, zoon van VIc.
Geboren te Ouddorp op 5 juli 1852, overleden aldaar op 23 juli 1925, beroep: schipper/duiker. Hij huwde te Ouddorp op 29 december 1876 JACOMIJNTJE KASTELIJN, geboren te Ouddorp op 4 oktober 1852, overleden aldaar op 28 februari 1931.
Kinderen:
 1. ARENTJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 13 juni 1877, overleden aldaar op 24 november 1952. Zij huwde te Ooltgensplaat op 6 augustus 1931 PIETER BENJAMIN CREZEE, geboren te Ooltgensplaat op 27 oktober 1877, beroep: Commissionnair. Het huwelijk werd ontbonden door echtscheiding op 19 september 1933.
 2. PIETER SPERLING, volgt VIIIi.
 3. MARTIJNTJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 18 juli 1880, overleden aldaar op 11 juli 1958. Zij huwde te Ouddorp op 4 oktober 1906 JAN VAN DER KLOOSTER, geboren te Ouddorp op 20 maart 1873, overleden aldaar op 9 juni 1949.
 4. KLAARTJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 3 februari 1882, overleden aldaar op 26 november 1959. Zij huwde te Ouddorp op 23 november 1916 ADRIAAN DE GRAAFF, geboren te Brouwershaven op 29 februari 1880, overleden te Goedereede op 10 april 1972.
 5. CORNELIS SPERLING, geboren te Ouddorp op 2 augustus 1883, overleden aldaar op 7 november 1883.
 6. CORNELIA SPERLING, geboren te Ouddorp op 19 augustus 1887, overleden aldaar op 22 juli 1892.
 7. JACOB SPERLING, volgt VIIIn.
 8. CORNELIS SPERLING, volgt VIIIj.
 9. JOHANNES SPERLING, volgt VIIIk.
 10. CORNELIA SPERLING, geboren te Ouddorp op 9 augustus 1895, overleden te Goedereede op 26 mei 1973, bleef ongehuwd.
 11. KRIJN SPERLING, geboren te Ouddorp op 25 november 1896. Vermoedelijk verdronken bij de Ouddorpse Haven op 20 september 1918. Het lichaam werd op 4 oktober 1918 ‘s morgens half acht gevonden bij de Oudelandse Zeedijk.
Gezin Jacomijntje Kastelijn

Jacomijntje Kastelijn, de vrouw van Daniel Sperling, met drie van haar kinderen, van links naar rechts: Kees (Cornelis), Hans (Johannes) en Jaap (Jacob). Klik voor een uitvergroting.

VIIf. W0UTER SPARLING, zoon van VIc.
Al noemde hij zichzelf SPERLING, officieel (d.w.z. volgens de overheid) heette de man SPARLING. Zie voor de oorzaak van de naamsverandering "De afsplitsing van de tak SPARLING"
WOUTER SPARLING werd geboren te Ouddorp op 12 augustus 1855. Hij huwde te Ouddorp op 18 mei 1876 CORNELIA NIEMAN, geboren te Ouddorp op 31 januari 1858. Vertrokken naar Dordrecht op 18 november 1904.
Kinderen:
 1. ARENTJE SPARLING, geboren te Ouddorp op 12 oktober 1876, overleden te Ouddorp op 6 februari 1958. Zij huwde te Ouddorp op 18 maart 1903 JOB WESTHOEVE, geboren te Ouddorp op 18 november 1875, overleden aldaar op 6 februari 1958.
 2. JAN SPARLING, geboren te Ouddorp op 5 december 1877, overleden aldaar op 27 mei 1899.
 3. MARTIJN SPARLING, volgt VIIIl.
 4. CORNELIA SPARLING, geboren te Ouddorp op 23 februari 1882, overleden aldaar op 25 november 1883.
 5. FREDERIK SPARLING, geboren te Ouddorp op 28 oktober 1880, overleden aldaar op 25 november 1883.
 6. LEENDERT SPARLING, geboren te Ouddorp op 20 oktober 1883, overleden aldaar op 15 november 1883.
 7. FREDERIK CORNELIS LEENDERT SPARLING, volgt VIIIm.
 8. CORNELIS SPARLING, geboren te Ouddorp op 2 mei 1886. Hij vertrok op 14 december 1905 naar Dordrecht.
 9. LEENDERT SPARLING, geboren te Ouddorp op 26 november 1887, overleden te Rockanje op 14 november 1962. beroep: duiker/uitvoerder/visser. Hij huwde te Dordrecht op 1 december 1912 GIJSBERTA CHRISTINA BOZUWA, geboren te Dordrecht op 11 maart 1886. Kind: CORNELIA DIRKJE JOHANNA SPARLING, geboren te Dordrecht op 16 maart 1916. Leendert Sparling was betrokken bij de redding van de opvarenden tijdens de ramp met de Berlin, tezamen met zijn broer Cornelis en zijn neef Martijn Sperling (VIIIh).
 10. AREN SPARLING, volgt VIIIo.
 11. NICOLAAS SPARLING, geboren te Ouddorp op 14 augustus 1892, overleden aldaar op 9 maart 1893.
 12. MARTIJNTJE SPARLING, geboren te Ouddorp op 6 juli 1894, overleden te Wijk, Noord Brabant op 28 juli 1962. Zij huwde te Dordrecht op 16 februari 1921 GIJSBERT VAN DER MAADEN, geboren te Wijk, Noord Brabant op 11 januari 1896.
 13. NICOLAAS SPARLING, geboren te Ouddorp op 15 november 1895, overleden te Rotterdam op 22 december 1923.
 14. DANIEL SPARLING, geboren te Ouddorp op 8 januari 1898, overleden te Dordrecht op 14 juli 1906.
VIIIa. DIRK SPERLING, zoon van VIIb.
Geboren te Ouddorp op 3 mei 1889, overleden te Goedereede op 23 december 1976. Hij huwde te Ouddorp op 20 april 1916 JANNETJE WESTHOEVE, geboren te Ouddorp op 16 maart 1892, overleden te Goedereede op 26 juni 1980.
Kinderen:
 1. ADRIANA DIDERICA SPERLING, geboren te Ouddorp op 23 april 1917.
 2. CORNELIS SPERLING, geboren te Ouddorp op 7 januari 1919.
 3. TEUNIS SPERLING, geboren te Ouddorp op 23 februari 1921.
 4. ELISABETH SPERLING, geboren te Ouddorp op 27 februari 1923.
 5. CORNELIA SPERLING, geboren te Ouddorp op 27 oktober 1924.
 6. KAATJE GRIETJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 19 januari 1926.
 7. ALIDA SPERLING, geboren te Ouddorp op 22 maart 1927.
 8. PIETERTJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 27 januari 1929.
VIIIb. PIETER SPERLING, zoon van VIIc.
Geboren te Paterson, Noord-Amerika op 7 november 1872, overleden te Ouddorp op 9 april 1953, beroep: duiker. Hij huwde te Ouddorp op 25 januari 1894 KAATJE NIEMAN, geboren te Ouddorp op 3 december 1872, overleden aldaar op 8 december 1934.
Kinderen:
 1. CORNELIS SPERLING, geboren te Ouddorp op 14 juni 1894.
 2. KLAAS FREDERIK SPERLING, geboren te Ouddorp op 30 december 1896.
 3. MARTIJN SPERLING, geboren te Ouddorp op 15 mei 1898, beroep: duiker.
 4. FREDERIK SPERLING, geboren te Ouddorp op 23 maart 1901, beroep: duiker.
 5. AREN SPERLING, geboren te Ouddorp op 8 juli 1907.
 6. KRIJN SPERLING, geboren te Ouddorp op 16 december 1909.
 7. KRIJNTJE JANNETJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 1 oktober 1917.
VIIIc. MARTIJN SPERLING, zoon van VIIc.
Geboren te Ouddorp op 24 september 1875, overleden te Ouddorp op 24 mei 1962. Hij huwde in eerste echt op 13 augustus 1915 WILLEMINA BUSGAARD, geboren te Bruinisse op 13 juli 1887.
Kinderen eerste huwelijk:
 1. CORNELIS SPERLING, geboren te Ouddorp op 9 juli 1916.
 2. LENA SPERLING, geboren te Ouddorp op 22 juli 1920.
Hij huwde in tweede echt te Ouddorp op 8 augustus 1925 JOHANNA MACHELINA VAN DEN BERGE, geboren te Bruinisse op 17 juni 1903.
Kinderen tweede huwelijk:
 1. JOHANNES SPERLING, geboren te Ouddorp op 9 november 1925.
 2. PIETERTJE JANNETJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 25 oktober 1928.
VIIId. AREN SPERLING, zoon van VIIc.
Geboren te Ouddorp op 22 augustus 1877, overleden aldaar op 3 december 1952. Hij huwde te Ouddorp op 1 november 1900 GRIETJE WESTHOEVE, geboren te Ouddorp op 13 december 1878, overleden te Rotterdam op 9 november 1933.
Kinderen:
 1. JANNETJE CORNELIA SPERLING, geboren te Ouddorp op 27 juli 1901.
 2. MAARTEN SPERLING, geboren te Ouddorp op 3 februari 1903.
 3. KRIENTJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 2 juni 1907. Zij huwde op 7 augustus 1930 JOHANNES PIKAART, beroep: schipper, geboren te Ouddorp op 20 februari 1883, overleden aldaar op 13 mei 1958. Zie ook VIIc.8.
 4. LIENTJE FRANCIJNTJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 18 augustus 1909.
 5. CORNELIS HENDRIK SPERLING, geboren te Ouddorp op 18 juni 1915.
VIIIe. JAN SPERLING, zoon van VIIc.
Geboren te Ouddorp op 17 september 1879, overleden te Leeuwarden op 1 februari 1960, beroep: visser/duiker/schipper. Hij huwde te Ouddorp op 28 mei 1903 JACOMIJNTJE WESTHOEVE, geboren te Ouddorp op 31 december 1880, overleden te Dubbeldam op 9 november 1956. Het gezin vertrok op 26 juli 1916 naar Maassluis.
Kinderen:
 1. JANNETJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 21 november 1903.
 2. MAARTEN SPERLING, geboren te Ouddorp op 9 december 1904.
 3. CORNELIS SPERLING, geboren te Ouddorp op 22 mei 1906, overleden te Hontenisse op 14 april 1938, beroep: duiker. Hij huwde op 27 juli 1933 PITERNELLA LUCARDIE, geboren op 17 augustus 1909. Uit dit huwelijk 1 kind: JAN SPERLING, geboren te Maassluis op 22 juli 1935. Cornelis Sperling overleed als gevolg van een duikongeval tijdens de berging van het wrak van het Joegoslavische schip Srdj op de Westerschelde. Hij verdronk, 11 meter onder water, waarschijnlijk omdat de luchttoevoer bekneld raakte toen daar een stuk ijzer op gevallen was; ook de signaallijn was buiten werking.
 4. KRIJNTJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 30 april 1908.
Jan Sperling, duiker

Jan Sperling. Klik voor uitvergroting.


VIIIf. DANIEL SPERLING, zoon van VIIc.
Geboren te Ouddorp op 28 januari 1882, overleden te Maassluis op 11 mei 1954, beroep: visser/duiker. Hij huwde te Ouddorp op 8 augustus 1902 WILLEMTJE TANIS, geboren te Paterson, Noord Amerika op 1 augustus 1882, overleden te Maassluis op 17 november 1963.
Kinderen:
 1. CORNELIS SPERLING, geboren te Ouddorp op 10 september 1902.
 2. ELIZABETH SPERLING, geboren te Ouddorp op 29 juli 1904, overleden in mei 2009.
 3. JANNETJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 1 september 1908.
 4. EEUWIT WILLEM SPERLING, geboren te Ouddorp op 23 augustus 1911, overleden 23 september 1932 als gevolg van een ongeval in de Golf van Biskaje. Hij bevond zich, samen met zijn collega Cornelis Ras op een baggermolen, voortgesleept door de Ebro, met als bestemming Guadeloupe. Toen er een Noordwesterstorm opstak, kapseisde de schuit en zonk. Ook Ras (31) heeft het ongeval niet overleefd.
 5. ARENTJE SPERLING, geboren te Maassluis op 1 augustus 1916.
 6. WILLEM DANIEL SPERLING, geboren te Maassluis op 29 oktober 1921.
Daniel Sperling.jpg

Daniël Sperling


Cornelis Sperling in duikerspak

Cornelis Sperling
(in duikerspak)

Cornelis Sperling

Cornelis Sperling
Cornelis Sperling

Cornelis Sperling
Cornelis met vader Daniél Sperling

Cornelis Sperling
 met vader Daniël

Eeuwit Willem Sperling

Eeuwit Willem Sperling.

Klik voor uitvergrotingen.


VIIIg. WOUTER SPERLING, zoon van VIIc.
Geboren te Ouddorp op 14 februari 1887, overleden te Ouddorp op 17 februari 1958. Hij huwde te Goedereede op 1 april 1911 PIETJE DE KEIJZER, geboren te Goedereede op 27 november 1885, overleden aldaar op 14 februari 1968.
Kinderen:
 1. CORNELIS SPERLING, geboren te Goedereede op 11 september 1911.
 2. JACOB SPERLING, geboren te Ouddorp op 29 september 1913.
 3. ARENTJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 4 juni 1916.
 4. GERRIT SPERLING, geboren te Ouddorp op 10 november 1918.
VIIIh. MARTIJN SPERLING, zoon van VIId.
Geboren te Ouddorp op 29 december 1873, overleden aldaar op 4 augustus 1946. Hij huwde te Goedereede op 8 maart 1900 HUIGJE STRUIJK, geboren te Goedereede op 28 december 1877, overleden te Rotterdam op 30 augustus 1936. Hij was duiker en kapitein van het bergingsvaartuig „Van den Tak“. Hij en zijn 2 neven Cornelis en Leendert Sparling (VIIf-8 en 9) werden bekend vanwege hun rol tijdens de ramp met de Berlin, in 1907.

Kinderen:

 1. MARTIJN SPERLING, geboren te Goedereede op 20 september 1901.
 2. MARIA SPERLING, geboren te Dordrecht op 13 mei 1903.
 3. KORS SPERLING, geboren te Dordrecht op 27 februari 1905.
 4. PIETERTJE SPERLING, geboren te Dordrecht op 19 juni 1907.
 5. SUZANNA SPERLING, geboren te Maassluis op 8 december 1909.
 6. HUIGJE SPERLING, geboren te Maassluis op 13 oktober 1911.
VIIIi. PIETER SPERLING, zoon van VIIe.
Geboren te Ouddorp op 5 januari 1879, overleden te Harlingen op 25 november 1926, beroep: Kapitein koopvaardij. Hij huwde te Harlingen op 22 november 1910 KLAASKE VAN DER LUI, geboren te Smallingerland op 4 maart 1886, overleden te Harlingen op 17 april 1950.
Kinderen:
 1. WILHELMINA KLAASJE SPERLING, geboren te Harlingen op 18 maart 1913.
 2. DANIEL MENNO SPERLING, geboren te Rotterdam op 7 juni 1917.
 3. ALBERT PIETER SPERLING, geboren te Rotterdam op 8 juni 1920.
 4. JACOB KRIJN SPERLING, geboren te Harlingen op 21 juli 1924.
VIIIj. CORNELIS SPERLING, zoon van VIIe.
Geboren te Ouddorp op 10 oktober 1891, overleden te 's-Gravenhage op 18 mei 1956, beroep: duiker. Hij huwde te Bruinisse op 5 april 1918 MARIA TONIA EMMERENTIA OKKERSE, geboren te Bruinisse op 4 oktober 1897, overleden te Den Helder op 10 juni 1975.
Kind:
 1. DANIEL KRIJN SPERLING, geboren te Maassluis op 26 juli 1919, overleden te Maassluis op 31 augustus 1976.
CORNELIS SPERLING huwde 12 januari 1938 in tweede huwelijk met EELBERDINA GEZINA (DINA) BOSCH, geboren te Odoorn op 27 maart 1907, overleden te 's Gravenhage op 2 september 1999.
Kinderen tweede huwelijk:
 1. MARGARETHA JACOBA SPERLING, geboren te Vlaardingen op 28 december 1942.
 2. CORNELIA SPERLING, geboren te Voorburg op 10 juli 1944.

Duiker Cornelis Sperling

Klik hier voor foto's van Cornelis Sperling.

VIIIk. JOHANNES SPERLING, zoon van VIIe.
Geboren te Ouddorp op 10 oktober 1893, overleden aldaar op 10 maart 1948. Hij huwde te Ouddorp op 27 april 1916 KLAASJE KASTELEIN, geboren te Ouddorp op 15 mei 1892, overleden te Goedereede op 4 mei 1967.
Kinderen:

 1. JACOMIJNTJE SPERLING, geboren te Ouddorp op 11 oktober 1916.
 2. ADRIANA KLAZINA SPERLING, geboren te Ouddorp op 5 maart 1921.
 3. KRIJNTJE CORNELIA SPERLING, geboren te Ouddorp op 13 april 1926.
 4. PIETERNELLA SPERLING, geboren te Ouddorp op 17 november 1927.
 5. DANIELLA SPERLING, geboren te Ouddorp op 24 februari 1930.
 6. KLAAS SPERLING, geboren te Ouddorp op 26 juni 1931.
 7. DANIEL SPERLING, geboren te Ouddorp op 15 oktober 1932.
 8. JOHANNA SPERLING, geboren te Ouddorp op 19 juli 1937.
VIIIl. MARTIJN SPARLING, zoon van VIIf.
Geboren te Ouddorp op 23 september 1879, overleden te Maassluis op 8 september 1949. Hij huwde te Ouddorp op 15 december 1904 GIELTJE JANNETJE PADMOS, geboren te Ouddorp op 9 juni 1880, dochter van LEENDERT PADMOS en MIETJE GRINWIS.
Kinderen:
 1. WOUTER JAN SPARLING, geboren te Ouddorp op 2 mei 1905.
 2. LEENDERT CORNELIS SPARLING, geboren te Ouddorp op 4 juli 1908.
 3. CORNELIA MIETJE SPARLING, geboren te Rotterdam op 4 april 1910.
 4. MIETJE CORNELIA SPARLING, geboren te Duisburg, Duitsland, op 12 oktober 1911.
 5. JAN DANIEL SPARLING, geboren te Zevenbergen op 7 oktober 1913, volgt IXi.
 6. CORNELIS LEUNIS SPARLING, geboren te Capelle aan den IJssel op 1 juli 1916, van beroep zeeloods der 1e klasse.
 7. LENI CORNELIA SPARLING, geboren te Ouddorp op 8 mei 1922.
Martijn Sparling bezat een rijnaak. Dit verklaart waarom de kinderen op zoveel verschillende plaatsen zijn geboren.
Het gezin vertrok op 30 juni 1933 naar West-Terschelling, zodat zijn zoon Jan Daniël Sparling zich daar kon laten inschrijven aan de hogere zeevaartschool. Op Terschelling werkte Martijn Sparling als visser, en later, toen de goudkoorts rond de Lutine uitbrak, als duiker.

Martijn Sparling en gezin

Klik hier voor foto's van Martijn Sparling.

Cornelis Leunis Sparling, zeeloods

Cornelis Leunis Sparling, zeeloods. Hij was een van de overlevenden van de ramp met bewakingsvaartuig BV19a, belast met een goudtransport richting Engeland, 11 mei 1940.

VIIIm. FREDERIK CORNELIS LEENDERT SPARLING, zoon van VIIf.
Geboren te Ouddorp op 10 januari 1885, overleden te Dordrecht op 11 september 1963, beroep: duiker. Hij huwde te Dordrecht op 2 juli 1913 EMMERENTIA KRIENS, geboren te Dordrecht op 10 december 1889.
Kinderen:

 1. CORNELIA SPARLING, geboren te Dordrecht op 6 januari 1914.
 2. LENA MATHILDA SPARLING, geboren te Dordrecht op 21 maart 1915.
 3. WOUTRINA CORNELIA SPARLING, geboren te Dordrecht op 11 december 1916.

VIIIn. JACOB SPERLING, zoon van VIIe.
Geboren te Ouddorp op 24 augustus 1889, overleden te Maastricht 26 december 1969, beroep: duiker bij van den Tak, duiker/sluiswachter bij RWS, vanaf 1933 te Den Oever. Hij huwde op 20 december 1916 EMMA MARIA DE WIT, geboren te Rotterdam op 13 juli 1895, overleden te Alkmaar op 29 october 1960.
Kinderen:

 1. DANIEL SPERLING, geboren te Maassluis op 9 augustus 1917, overleden te Rotterdam op 8 januari 1930.
 2. JOHANNA WILLEMINA SPERLING, geboren te Maassluis op 28 december 1919, overleden te Den Oever op 23 juli 2003.
 3. KRIJN SPERLING, geboren te Maassluis op 11 april 1924, beroep: duiker/opzichter bij RWS.
 4. LODEWIJK FRANCISCUS SPERLING, geboren te Maassluis 4 april 1927, beroep: electrotechnicus.
 5. JACOMIJNTJE SPERLING, geboren te Maassluis op 25 december 1928.
 6. DANIEL SPERLING, geboren te Maassluis 7 augustus 1932, beroep: machine bankwerker/draaier.
 7. EMMA JACOBA SPERLING, geboren te Wieringen op 22 april 1940.

Gezin jacob Sperling

Klik hier voor de familiefoto van Jacob Sperling.

VIIIo. AREN SPARLING, zoon van VIIf.
Geboren te Ouddorp op 6 augustus 1889, overleden te Oostvoorne op 13 maart 1956, beroep: duiker/visser. Hij huwde in eerste echt te Stellendam op 19 april 1917 ADRIANA HENDRINA VERHOEVE, geboren te Stellendam op 10 april 1884, overleden aldaar op 19 februari 1929. Hij huwde in tweede echt te Dordrecht op 7 mei 1930 ADRIANA MAARTJE KRIENS, geboren te Dordrecht op 30 september 1894. Kind uit dit huwelijk:
 1. WOUTER SPARLING, volgt IXj.
IXi. JAN DANIEL SPARLING, zoon van VIIIl.
Geboren te Zevenbergen op 7 oktober 1913, overleden te Hoek van Holland op 25 januari 1975. Beroep: stuurman bij de Curaçaose Scheepvaart Maatschappij (CSM) en later bij de Shell. Hij huwde te Maassluis op 6 juli 1939 HARMINA MARGARETHA RAB, geboren te West-Terschelling op 3 juni 1915, overleden te Hoek van Holland op 10 augustus 2006.
Kinderen:
 1. MONA LIZE SPARLING.
 2. ROBERT PETER SPARLING.
 3. COURT MARIUS SPARLING.
Jan Daniel Sparling

Jan D. Sparling, stuurman.

IXj. WOUTER SPARLING, zoon van VIIIo.
Geboren te Maassluis op 13 februari 1933, overleden 28 maart 2008. Hij huwde op 12 maart 1958 AGATHA VAN 'T WOUT. Kind:
 1. JASPER SPARLING, volgt Xm.
 
Xm. JASPER SPARLING, zoon van IXj.
Geboren op 13 juni 1960. Hij huwde op 21 december 1983 JANNIGJE HENDRIKA MOLENAAR.
Kinderen:
 1. WOUTER SPARLING, volgt XIk.
 2. HENDRIK SPARLING.
 3. JANNIGJE HENDRIKA SPARLING.

XIk. WOUTER SPARLING, zoon van Xm.
Geboren op 25 december 1985. Hij huwde op 17 oktober 2007 RIANNE VERWEIJ.
Kinderen:
 1. ANNA SPARLING, geboren op 7 augustus 2008.
 2. JESSE SPARLING, geboren op 31 maart 2011.


De genealogische gegevens, verzameld door Hubert J. van Heest, gaan nog door tot generatie XI. Om redenen van privacy stopt deze internetpagina bij generatie VIII, uitzonderingen alleen met toestemming van de betrokkenen.


reclame
Deze pagina is gemaakt met de Composer-tool van Netscape 7.2: niet erg professioneel, maar wel quick & dirty. Voor professioneel webontwerp bezoekt u RS-Projects.


Laatste wijziging 22 februari 2017.